මාලිංග වෙනුවට දග පන්දු යවන්නෙක්

Photo
ශ්‍රී ලංකා පිලේ 20-20 සංචිතයට මාලිංග වෙනුවට දග පන්දු යවන්නෙකු නම් කරන බවයි තේරීමු කමිටු සභාපති අරවින්ද ද සිල්වා මහතා සදහන් කලේ.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.