වේග පන්දු පුහුණුකරු මාරුවක්‌, රාමනායකගේ තැනට වාස්‌?

Photo
ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට්‌ කණ්‌ඩායමට නව වේග පන්දු පුහුණුකරුවකු සහ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරුවකු පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ආයතනයේ ක්‍රිකට්‌ කමිටුව සාකච්ඡා කොට ඇති අතර එය ඉදිරි දින කිහිපයේදී විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Comments

Mahaw's picture

Finally SL seems to have open their eyes. But given how some coaches and people enjoy their connections with hierarchy this can be a mere fluke. This bowling coach has consistently failed to produce good results.

It was evident if we want to win matches even in Asia needed quality fast bowlers. I would prefer to have bowling coach of calibre McDermott, Gillespie and Bond but not sure SLC has a necessary monetary strength or will to do that.

There was talk of SL A getting Dave Whatmore for coach, but now its given to a person whose last assignment was assistant coach of SL under 19 team to world cup, even though team with luck ended up as fourth place only winning against one full member ( lost to PAK,IND and BD). Hope he was not selected on connections but on merit, Am I dreaming!!!!

LateCut's picture
Member since:
18 March 2014
Last activity:
2 weeks 3 days

I think both suggestions are good not sure what @mahaw is trying to say here.....Vaas was not able to get the support of Attapattu during his last assignment. Hope he will be able get the fast bowlers do the hard yards.......

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.