තිලංග සුමතිපාල සනත් ජයසූරිය අතර සාකච්ඡා විසඳුමකින් තොරයි.

Photo
සනත් ජයසූරිය මහතා ඊයේ (09) පස්වරුවේ දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වී ඇති අතර ඊට පෙර දින දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය යොමුකර ඇති බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසුව සනත් ජයසූරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල යන මහත්වරු අතර පැය කීපයක සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්වා ඇති

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.