නව පන්දුව ප්‍රදීප්ට සහ දිමුත්ට ? - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැරණි සැලැස්මක් ගැන අලුතෙන් සිතයි

Photo
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද පැවැති පුහුණුවීම් අතරතුරේදී දිමුත් කරුණාරත්නගේ පන්දු යැවීමේ හැකියාව පිළිබඳ පිරික්සමින් සිටියේය. චමින්ද වාස්ට ඒ පිළිබඳ වගකීම පැවරී තිබූ අතර දිමුත් කරුණාරත්න පන්දුවේ මැස්ම උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු යවමින් සිටියේය.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
3 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.