ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌වල පුහුණුකරු වෙන්නත් හොඳ වාතාවරණයක්‌ තියෙන්න ඕන - මහේල

Photo
වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩාව වැටී ඇති තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා මෙරට ක්‍රිකට්‌ වෙනුවෙන් දහඩිය වැහිරූ මහේල ජයවර්ධන නම් සුපිරි ක්‍රීඩකයා අනාගතය වෙනුවෙන් සැලැස්‌මක්‌ ඉදිරිපත් කළේය. එය ක්‍රියාවට නැංවීම ඔහුගේ රාජකාරිය නොවේ. නමුත් මෙරට ක්‍රිකට්‌ ඔසවා තබන්නට ශක්‌තියක්‌ වීමට ඔහු තවදුරටත් සූදානම්ය

Comments

Harsha Disanayaka's picture

I totally agree with Mahela. But still i believe if he or Sanga not taking the coaching... both must represent the team at least until The World Cup.

Best of luck
GOD BLESS CRICKET SRILANKA

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.