ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට හැඳි දෙකකින් බෙදයි?

Photo
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනය කමිටුව (Disciplinary Committee) සිදුකළ විනය පරීක්ෂණයෙන් පසුව වරද පිළිගෙන ඇති ධනුෂ්ක ගුණතිලකට ජාත්‍යන්තර තරග 06...

Comments

Anonymous's picture

Actually, from what I heard there's no issue with dhanushka's suspension. Even though his friend escaped , he was punctual. He had attended all the training sessions and he had shown commitment. As I heard and read dhanushka had issues with his attitude. Just imagine a player turns up for an international match without his gear kit. Camon , that's not acceptable at all. Dhanushka got what he deserved to get.

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.