හතුරුසිංහ පුහුණුකරු දුරයට පෙනෙන දුරින්, ජේසන් ගිලෙප්සී සහ ඩීන් ජෝන්ස් ගැන තවදුරටත් අවදානය..

Photo
ඉතාමත් විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග පවසන ආකාරයට හතුරුසිංහ මහතා පුහුණුකරු ධූරය භාරගැනීමට එකඟවී ඇති නමුත් ඕස්ටේ්‍රලියාවේ ජේසන් ගිලෙප්සී සහ ඩීන් ජෝන්ස් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන්ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අදහස් අතහැර නැත. එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ප්‍රකාශයක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ අවස්ථාවේදී ..

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
4 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.