අසේල ඉවතට

Photo
අසේල ගුණරත්න බංගලාදේශ 20 20 සංචිතයෙන් ඉවත් කෙරුණා. ඒ මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඔහු ආබාධයකට ලක්වීම නිසා.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.