ඉහළම තැනින් ආරාධනාවක් ආවොත් කල්පනා කර බලනවා - මහානාම

Photo
විවිධ මත ප්‍රකාශ වුවත් තමන්ට වැඩ කිරීමට අවංක වාතාවරණයක් නොමැති නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එක් නොවන බවත්, රටේ ඉහළම ස්ථානයෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණහොත් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන බවත් ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රොෂාන් මහානාම මහතා සඳහන් කරයි.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.