කුමාර් සංගක්කාර දේශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ද?

Photo
"ජනතාව කියනවනම් වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා අන්තිමට ජන්ද බලය තියෙන්නේ ජනතාවගේ අතේ, ජනතාවට පුළුවන් ජන්ද බලය පාවිච්චිකරලා ඔවුන්ගේ කටහඬ පාවිච්චිකරලා හොඳ අය ඉල්ලන්න"

Comments

Anonymous's picture

What Kumar says is 100% correct and is how it should be if SL is to progress. Petty politics is holding us back. Please work for Sri Lanka's betterment and not personal benefit. Many rich and powerful people both educated and uneducated and engaged in misleading masses these days for their devious plans.

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.