නව තේරීම් කමිටු සභාපති වර්ණපුරද? මහානාමද?

Photo
ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලැබූ දැඩි පසුබෑම පිළිබඳව වගකීමක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවටද පැවැරෙන බැවින් එම කමිටුවද ඉවත් කර නව තේරීම් කමිටුවක් පත්කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී කටයුතු කරනු ඇති බව 'අද'ට වාර්තා වේ.

Comments

LateCut's picture
Member since:
18 March 2014
Last activity:
37 min 14 sec

Not sure how true this is.... but would be a good move to have a person who can spend time afford to spend time to watch games as the chairman. I would prefer Mahanama as he is a person who would call a spade a spade. Warnapura with his black mark on the SA drama loooong time ago may not be the one we want.

criccontent's picture
Member since:
29 January 2018
Last activity:
6 days 17 hours

I think this is an unwise move. Present selectors should continue till World Cup as they know the current situation really well

Short Leg's picture
Member since:
25 September 2018
Last activity:
2 days 15 hours

yeah . present selection panel should stay . but they need to go to a 'common sense' tuition class

Jagath Perera's picture
Member since:
7 April 2010
Last activity:
2 weeks 5 days

Present selectors should continue? What a crazy idea. Better to have no selectors than these fellows. Chairman of selectors Labrooy was doing match referee duties for ICC when Asia Cup going on. Hathurusingha is also a selector so better to let coach be 100% responsible for selections. Right now nobody is taking responsibility for dumb selections.

Kamal G's picture

Even we can do better selections than some of the current selectors

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.