අර්ජුණගෙන් චන්දිමාල්ට චරිත සහතිකයක්

Photo
දිනේෂ් චන්දිමාල් තමා වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා නොකර රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ බවත්, සිය පෞද්ගලික අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා පන්දු අපතේ නොයැවූ බවත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක, අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා සඳහන් කරයි.

Comments

anonymous's picture

Anandians Rockz......

Hilal's picture
Member since:
20 November 2008
Last activity:
3 days 12 hours

Had it not come off and he got out second ball trying to go for a big shot, people won't be praising him. We tend to chastise players when they get out playing a risky shot and rush to cash in on their success later. I think we need to be more patient with players when they fail, and not identify weaknesses in technique or complain about their weight when they have a bad day out.

samsam's picture

Arjuna is suggesting others are playing for them self.? Arjuna is a real third class person

JAYASRI's picture
Member since:
6 February 2015
Last activity:
3 years 25 weeks

true hilal.... only need one bad perfomence then same fate of today's thisara perera . if thisara score fifty and take 2 wicket then thisara is the ultimate hero , after all success has lot of fathers but failures ..........

NW's picture
Member since:
13 August 2013
Last activity:
1 year 31 weeks

Sanga ta hint gahala wage

samsam's picture

Arjuna is a real third class person. Either he doesn't read the game or he is a stubborn mule

Anonymous's picture

Arjuna always think he is the only honest player & what ever he think is right. your comments are not valid for us. it's showing the jealousy & how pathetic he is. I dont think any Sri lankan player played for their personnel goal.this type of statement is unnecessary at this very moment. Seem to be he is praying for loss of Sri lanka. Then he can get the credit that only Captain e=who won the world cup for Sri Lanka.

AmilaSaman's picture
Member since:
24 March 2014
Last activity:
13 hours 26 min

Agree with all the comments. Hilal yes... Chandimal had to bat at the middle and most of the time when the team needed acceleration. He tried from the first ball and many times he got out. And fans need him out of the team after couple of failures.
Also agree with comments regarding Arjuna. Anyone think other than Chandi all the other players playing for personal goals...? Arjuna is the one and only player who played for country with heart.. ?

LateCut's picture
Member since:
18 March 2014
Last activity:
8 weeks 5 days

Wow....what a sad comment...by arjuna.... he must be smarting about the records broken by Sanga.... Defnitely Chandimal played a great innings...but he should be responsible for his fitness.

(Last edited by LateCut on March 13, 2015 - 11:47)
Anonymous's picture

Sanath has credited Jeremy Snape for bringing Chandi's confidence up, which may be why he played so positively. Chandi is a selfless player, and fans applauded him for that even though he kept failing in recent times. He always plays for the team, that's why he ends up getting out trying to slog and get some quick runs in the final overs, when he is sent in after No. 6. After all, when you're out of form, the main thing that bothers you is your confidence, and Snape might have fixed that for him.

Hope this is the break Chandi needed. And it couldn't have come at a better time with Sanga and Mayya retiring, giving him a long run at No. 3 or 4.

Everyone always knew he had the talent, it was the batting position and confidence that needed fixing. It's up to him now - make it or break it. Good luck, Chandi!

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.