මීටර් 20 තරගයෙන් කුලේ හා මාලි පෙරමුණට

Photo
ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ තීරණයක් අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයට අදාළ මිටර් 20 තරගයෙන්..

Comments

Anonymous's picture

Seriously !! 20 meter sprint is mainly done for soccer training and usually it involves 10 to 15 sets at a stretch, and then they take the total time they have taken to complete the sprint. Its not just one lap like these guys try to show. OMG whats wrong with these jokers. Are these guys actually training for international cricket?

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
8 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.