"මේ ඉන්දියන් කණ්ඩායම අපේ හොඳම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමකට වුනත් පරාජය කරන්න අමාරුයි" - රසල් (BBC sinhala)

Photo
ඉන්දීය කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළ නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තම හැකියාවන්ට අනුව ක්‍රීඩා නොකළ බව "ඇස් වහගෙන" වුව කිවහැකි බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විචාරක රසල් ආර්නල්ඩ් පවසයි. "මේ ඉන්දියන් කණ්ඩායම අපේ හොඳම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමකට වුනත් පරාජය කරන්න අමාරුයි. නමුත් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි කරන්න ඕන.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.