අවස්ථාවක් ලැබුනොත් 17 තරගයට එනවා (මාලිංග ලංකාවෙන් පිටත්වීමට පෙර ලබාදුන් අවසන් සම්මුඛ සාකච්ඡාව)

Comments

Lakhanda's picture
Member since:
15 March 2016
Last activity:
4 days 7 hours

ලෝක කුසලානය අබියස සිටියදී ලසිත් මාලිංග විවේචනය කිරීම යුක්ති සහගතද? විමසා බලන්න.

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.